ย้ายบ้านชั่วคราว

posted on 14 Oct 2007 04:45 by genetic
คือตอนนี้ exteen ทำเว็บใหม่อ่ะ ใช้ยากมากกกกก (หรือเราโง่เองก้อม่ายรู้ ^^') เลยทำให้ต้องย้ายไปอัพไดที่เว็บอื่นแทน อาจจะย้ายชั่วคราว หรือว่าถาวร อันนี้ก้อขึ้นอยู่กะ exteen แล้วล่ะ เพื่อน ๆ แค่คลิกไปที่เว็บข้างล่างนี้ ก้อจาได้เห็นบ้านใหม่ของเราแล้วล่ะ http://genie249.multiply.com/journal/item/1/Meeting_Su_Soho_ แล้วเจอกันที่บ้านใหม่นะจ๊ะ บาย ^__________^

Comment

Comment:

Tweet

comment1, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç óçáåêèñòàíà, çíàêîìñòâà óêðàèíà ñåâàñòîïîëü, çíàêîìñòâî ïî êàçàõòàíó, çíàêîìñòâà ñî ñëåïûìè,

#534 By Pmkgeewc (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:16

comment2, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð 3693, ñåêñ çíàêîìñòâà íèêîëàåâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.ýíãåëüñ, çíàêîìñòâà èíîñòðàííûå äëÿ áðàêà,

#533 By Fshpmijf (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:31

comment3, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà â êðûìó, çíàêîìñòâî èôëèðò, èíòèì çíàêîìñ òâà òàìáîâ,

#532 By Lkbbwulj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äî 20, çíàêîìñòâî àëìàòû, èíòèì þíîøè, çíàêîìñòâà êîðîëåâ ìîñêîâñêîé îáë,

#531 By Rlalbzdn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:57

comment6, îðåíáóðã àíàñòàñèÿ 23 24 çíàêîìñòâà, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñàéòû èñïàíèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà ýëåêòðîãîðñê, çíàêîìñòâî ëåñáè ïîæèëûõ íàáåðåæíûå ÷åëíû,

#530 By Jjqxevbp (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment4, çíàêîìñòâà â íëâëêóçíåöê, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ãååâ ïîäðîñòêîâ, ðåàëüíûå èíòèì çíàêîìñòâà íèæíåãî íîâãîðîäà,

#529 By Hblfarxh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:34

comment1, çíàêîìñòâà â óðàëüñêå êàçàêñòàíå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàñîâî, çíàêîìñòâî íà ëîâå ñòóëü÷èê,

#528 By Dqsxzmet (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà â òîìñêå, çíàêîìñòâà ðàçâðàò âîëãîãðàä, çíàêîìñòâà èíäîíåçèÿ,

#527 By Guhhmeuq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment3, çíàêîìñòâî ìóñëþìîãî, ñýêñ çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãà, ñàéòû çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, çíàêîìñòâà ãîðîä ÷åðíèãîâ óêðàèíà,

#526 By Xsffiiqs (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment5, ñàéòû çíàêîìñòâ ëèïåöê, çíàêîìñòâà â òóñóðå, çíàêîìñòâà äëÿ àíàëüíîãî ñåêà, àðçàìàñ èíòèì,